allport header

Privacy & cookie policy

PRIVACYVERKLARING EN COOKIE POLICY

All-Port hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. We lichten u graag toe hoe All-Port omgaat met uw persoonsgegevens wanneer het verantwoordelijk is voor de verwerking. Hieronder vindt u meer informatie over onze privacyverklaring en ons cookie policy. 

Indien u nog vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop All-Port als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren.

Beheer je cookie voorkeuren

PRIVACYVERKLARING

1. ALGEMEEN

All-Port hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken respecteren wij de geldende wettelijke bepalingen. 

Persoonsgegevens omvat iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  Denk bijvoorbeeld aan namen, contactgegevens, enz. maar ook andere documenten die toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren.

Via deze privacyverklaring informeren wij u over ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke(*) voor de verwerking van uw persoonsgegevens is All-Port bv, met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 34, ondernemingsnummer 0474.886.759.

U kan ons steeds contacteren als volgt:

 • All-Port dienst privacy: Lochtemanweg 34, 3580 Beringen,
 • Telefoonnummer: 011/45.48.51
 • E-mailadres: info@allport.be

(*) In sommige gevallen is de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens gedeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u marketing cookies aanvaardt om zo via Facebook Messenger met All-Port te kunnen communiceren.

Het beleid van facebook is beschikbaar op
https://www.facebook.com/policy.php.

Meer informatie kan u vinden op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Via https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook.

2. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT?

In het kader van onze werking, verzamelen en verwerken wij binnen de perken van het wetgevend kader uw persoonsgegevens*.

2.1 Klantenbeheer / Leveranciersbeheer / boekhouding

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst met u als klant of leverancier en op het klantenbeheer/leveranciersbeheer en de daaraan verbonden boekhouding. De grondslag voor de verwerking betreft bijgevolg de contractuele relatie tussen All-Port bv en u als klant- / als leverancier-, alsook het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aangifte van werken art. 30bis wet van 27 juni 1969, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten).

Voor wat betreft gegevens van uw contactpersonen, geldt ons gerechtvaardigd belang als grondslag, en meer bepaald de vrijheid van ondernemen.

Wij behouden ons het recht voor om uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten en producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers. De grondslag voor deze verwerking betreft ons gerechtvaardigd belang, en meer bepaald de vrijheid van ondernemen.

Het niet bezorgen van deze persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de overeenkomst die aan de grondslag ligt van de verwerking van de persoonsgegevens, niet kan worden uitgevoerd door All-Port bv.

2.2 Website

Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internetprovider op. Ook registreren wij de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, het type internetbrowser en het door u gebruikte besturingssysteem. Deze gegevens verzamelen wij voor statistische doeleinden om serverproblemen te kunnen opsporen en onze internetdienst te kunnen verbeteren.

Voor sommige diensten en informatie op onze website (bvb. online sollicitatieformulieren, het aanmelden voor nieuwsbrieven of seminaries, het gebruik van het contactformulier) moeten wij uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, titel en e-mailadres, bewaren. Dergelijke gegevens verzamelen wij alleen omdat ze noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Wij verzamelen via onze website ook persoonsgegevens met als doel:

- De goede technische werking van onze website;
- Het kunnen aanbieden van de diensten aangeboden op de website van All-Port;
- Het kunnen antwoorden op uw vragen of opmerkingen per  e-mail of op andere wijze.

Informatie bekomen via essentiële cookies wordt verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming.

Verwerking van bijkomende informatie via niet essentiële cookies gebeurt op grond van toestemming. Voor verdere uitleg rond de werking van cookies kan u ons cookie-beleid op de website raadplegen.

Informatie die ons door sollicitanten wordt verstuurd, verwerken wij eveneens op grond van toestemming.

2.3 CRM, nieuwsbrieven en marketing

Tot slot worden gegevens verwerkt met het oog op de volgende doelstellingen:

- Via elektronische weg, via de post, via informatiebrochures of via andere communicatiemiddelen commerciële informatie over diensten en producten van All-Port bv en van de entiteiten die deel uitmaken van de groep waartoe All-Port bv behoort;

- Het versturen van informatieve nieuwsbrieven waarop u zich heeft ingeschreven of die u als klant van All-Port bv ontvangt;

- Het verzenden van direct marketing ten gunste van All-Port bv en van de entiteiten die deel uitmaken van de groep waartoe All-Port bv behoort;

- Cliënten en contactenadministratie;

- Voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten en producten;

- De registratie voor een event georganiseerd door All-Port bv of van de entiteiten die deel uitmaken van de groep waartoe All-Port bv behoort.

Wat de verwerking van de gegevens betreft, geldt hier het gerechtvaardigd belang van onze onderneming, met name de vrijheid van ondernemen en de mogelijkheid om nieuwe klanten te zoeken en te werven, het bijhouden van gegevens over diverse contactpersonen en interessante contacten noodzakelijk om ons toe te laten onze activiteiten verder te ontplooien.

 • U kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de op u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Uw gegevens zullen daardoor niet meer voor die doeleinden worden verwerkt.
 • U kan dit recht op bezwaar uitoefenen door contact op te nemen met ons via de hierboven vermelde contactgegevens.U heeft eveneens de mogelijkheid om de verdere ontvangst van commerciële informatie te weigeren. Dit kan door te klikken op de link ‘uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt, of door contact op te nemen met ons via de hierboven vermelde contactgegevens.
 • Wanneer u het recht uitoefent om u te verzetten tegen de verzending van commerciële informatie, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dan dient u zich evenveel keer uit te schrijven. 

(*) Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van derden buiten de onderneming. De verklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van eigen personeelsleden, evenmin als de verwerking van camera- of bewakingsbeelden die gemaakt worden in de vestigingseenheden van de onderneming.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Onder meer de volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

- Identiteitsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Vennootschapsnaam
 • Juridische vorm
 • Aard van de activiteiten

- Contactgegevens:

 • Woonplaats of maatschappelijke zetel
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fax

- Facturatiegegevens:

 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

- Andere:

 • solvabiliteitsgegevens
 • gegevens uit het KBO
 • financiële gegevens
 • informatie op uw website
 • publieke gegevens
 • vorige aankopen
 • voorkeuren
 • IP-adres
 • foto’s van de bestaande situatie die gevoegd worden bij de meetstaten;
 • foto’s van geplaatste producten
 • informatie van sollicitanten voor vacatures

4. OP WELKE WIJZE WORDEN MIJN GEGEVENS VERZAMELD?

Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Bij u zelf of uw werkgever / uw opdrachtgever (via mondelinge, schriftelijke of elektronische weg);
 • Via andere leden van de groep waartoe de onderneming (de verwerkingsverantwoordelijke) behoort waarmee de klant / leverancier eerder een overeenkomst heeft gesloten;
 • Via andere personen of instanties, voor zover zij gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens aan ons over te maken;
 • Via publieke bronnen, zoals persberichten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, Graydon, publicaties jaarrekeningen NBB, https://www.checkinhoudingsplicht.be/, het internet, sociale media, …

5. AAN WIE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS MEEGEDEELD?

5.1 Intern

Uw persoonsgegevens zullen binnen onze onderneming enkel toegankelijk zijn voor aangestelden en lasthebbers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan entiteiten die deel uitmaken van de groep waartoe All-Port bv behoort.

5.2 Extern

Uw persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan derden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (of op het sluiten daarvan), met het oog op het organiseren van evenementen voor onze onderneming, met het oog op de beveiliging van onze informaticasystemen, met het oog op de goede bedrijfsvoering van onze onderneming en met het oog op de behartiging van de belangen van onze onderneming.

Uw persoonsgegevens kunnen onder meer doorgegeven worden aan de volgende verwerkers of ontvangers:

- Accountants en belastingsconsultants;
Zelfstandige consultants;
ICT-dienstverleners;
Juridische dienstverleners en advocaten;
Beheerders van onze website;
Beheerders van collectieve mailings- of communicatiesystemen;
Externe marketeers;
- Verzekeringsmaatschappijen;
De RSZ;
Onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de werken;

5.3 Wettelijke verplichting en noodzaak voor een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

Uw persoonsgegevens kunnen voor het overige aan derden worden verschaft indien de onderneming daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

6. WORDEN MIJN GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN EEN DERDE LAND OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt of doorgegeven.

Indien wij het voornemen hebben om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zullen wij de volgende bijkomende informatie aan u meedelen:

1) Ofwel betreft het een derde land of een internationale organisatie waarvan Europese Commissie heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau waarborgt;
2) Bij ontstentenis van zo’n besluit, welke de geboden passende waarborgen zijn en waar de informatie hierover kan worden verkregen of geraadpleegd.

7. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, met name zolang wettelijk vereist, zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of bijv. zolang als noodzakelijk voor de goede werking van de onderneming. Verdere informatie van de bewaartermijnen kan bekomen worden op verzoek en staat vermeld in het verwerkingsregister.

Uw persoonsgegevens kunnen bewaard worden gedurende een termijn gelijk aan de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. Zo worden klantengegevens en leveranciersgegevens bijgehouden tot 10 jaar na de laatste bestelling / levering.

Voor sollicitanten worden de persoonsgegevens bijgehouden tot de invulling van de vacature, of indien een wervingsreserve wordt aangelegd voor een periode van drie jaar.

Op het einde van de bewaartermijn, zal de onderneming uw persoonsgegevens wissen, behalve indien een bijkomende of nieuwe wettelijke bewaarplicht wordt opgelegd.

8. Welke RECHTEN heb ik mbt mijn persoonsgegevens?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten die u heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit overzicht en deze overeenkomst kan geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in wettelijke bepalingen daaromtrent. 

8.1 Uitoefening van de rechten

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het om contact op te nemen met All-Port bv per e‐mail (info@allport.be) of per post (All-Port bv t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Lochtemanweg 34, 3580, Beringen).

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, behalve indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval, en met name vanwege het repetitieve karakter van verzoeken, kan de onderneming:

 • Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Wij hebben het recht om uw identiteit te controleren.

8.2 Recht op toegang tot persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan

U heeft steeds de mogelijkheid om uw – door ons verzamelde en verwerkte - persoonsgegevens op te vragen en informatie te vragen over de verwerking ervan, met name over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk: de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer uw persoonsgegevens niet bij u worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens.

Wij kunnen echter geen toegang verlenen tot persoonsgegevens waarop een wettelijke beperking bestaat om deze ter kennis te geven.

Wij verstrekken u een kosteloze kopie van uw persoonsgegevens. Voor bijkomende kopieën kan op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding worden aangerekend.

8.3 Recht op verbetering van persoonsgegevens

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons steeds verzoeken om  deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De verbeterde, aangevulde of gewijzigde persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

8.4 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens kosteloos te laten wissen:

 • de verwerkte persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens worden in het algemeen onrechtmatig werden verwerkt;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Wij beoordelen de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Na controle van uw identiteit, worden deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die krachtens een wettelijke verplichting of krachtens de overeenkomst, door ons verder moeten worden bewaard.

8.5 Recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt worden of niet meer ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, maar indien u niet wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kan u ook vragen dat wij deze persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze verwerken.

Dit wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens bewaren en enkel nog verder zullen verwerken mits toestemming daartoe of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang.

8.6 Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

U kan zich steeds verzetten tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die op u betrekking heeft.

Het verzet is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of is toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie.

Indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u uitdrukkelijk met deze besluitvorming heeft ingestemd, dan zal u nog steeds het recht hebben om een menselijke tussenkomst te vragen, uw standpunt over de besluitvorming uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

8.7 Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u zelf verstrekte en die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken. Indien dit technisch mogelijk is, kan u ook vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overmaken.

8.8 Uitschrijven op nieuwsbrieven en bijzonder verzetsrecht inzake direct marketing

U heeft eveneens de mogelijkheid om de ontvangst van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht uitoefent om u te verzetten tegen de verzending van direct marketing, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dan dient u zich evenveel keer uit te schrijven.

8.9 Klachtrecht

Indien wij uw persoonsgegevens niet zouden verwerken in overeenstemming met de AVG en/of in overeenstemming met de WVP en haar uitvoeringsbesluiten, dan kan u  hiertegen een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 – contact@apd-gba.be.

Bij voorkeur worden eventuele problemen bij de naleving van de toepasselijke privacywetgeving eerst bij ons aangekaart.  Dit kan door contact op te nemen per telefoon 011/45.48.51, per e‐mail (info@allport.be) of per post (All-Port bv t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Lochtemanweg 34, 3580 Beringen).

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

De meest actuele versie ervan kan u steeds vinden op onze website.

 

Cookie policy

Beheer je cookie voorkeuren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

Cookies kunnen "sessie" of " permanente " -cookies zijn:

- Sessiecookies: Deze cookies zijn tijdelijk en verlopen zodra u uw browser sluit (of wanneer uw sessie eindigt).
- Langdurige/Permanente cookies: Deze categorie omvat alle cookies die op uw harde schijf blijven staan totdat u ze wist of uw browser dat doet, afhankelijk van de vervaldatum van de cookie. Alle permanente cookies hebben een vervaldatum die in hun code is geschreven, maar hun duur kan variëren. Voor de cookies afkomstig van het eigen domein is dat tussen 1 dag en twee jaar. Voor third party cookies wordt verwezen naar de vermelde domeinen van de cookiecode.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we een aantal cookie-bestanden in uw webbrowser plaatsen.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

- Noodzakelijke cookies:
Noodzakelijke cookies helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze kan je niet uitschakelen.

- Voorkeurscookies:
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

- Analytische cookies:
Deze website analyseert het gebruik ervan, zodat we functionaliteit daarop kunnen aanpassen en verbeteren. De gegevens zijn volledig anoniem.

- Marketing cookies:
Deze website maakt gebruik van externe functionaliteit om content en advertenties op jouw profiel af te stemmen. Voor het bijhouden van dit type cookies is uw toestemming vereist. Nadat u deze geaccepteerd heeft , mogen ze worden geplaatst.

Cookieoverzicht:

- Lijst van technische essentiële cookies

 • PHPSESSID
 • _cookie-consent
 • closed-popups
 • vcxcm0WbodiSo3GP

- Lijst van analytische cookies (Google Analytics)

 • gat_gtag_UA_29379518_1
 • _gid
 • _ga

- Lijst van marketingcookies (Facebook)

 • fr
 • presence
 • xs
 • sb
 • dpr
 • datr
 • c_user

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies?

Als je cookies wilt verwijderen of je webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de helppagina's van je webbrowser.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert ze te accepteren, u mogelijk niet alle functies die we aanbieden kunt gebruiken, u uw voorkeuren mogelijk niet kunt opslaan en dat sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.

Beheer je cookie voorkeuren


Configureer je poort tot in de puntjes

In enkele kliks ontwerp je een beeld van je toekomstige poort. 

Dit kan met een foto van je eigen gevel of met een voorbeeldgevel van dit programma !

Bepaal je voorkeuren doorheen de configuratie, zo zie je snel het resultaat van je creativiteit !


Start poortconfigurator