Win schitterende prijzen met onze Facebook actie tot einde november!

LIKE, SHARE & WIN actie 2019

In oktober en november van dit jaar zijn er 3 schitterende prijzen te winnen op de Facebookpagina All-Port bvba:

Stadion KRC Genk
Stadion KRC Genk

 

1e prijs: 2 VIP logeplaatsen tijdens een match van KRC Genk in het stadion van KRC Genk

 

Carbon Sense City Spa
Carbon Sense City Spa

 

2e prijs: Wellness weekend voor 2 personen voor 2 nachten in het Carbon Sense City Spa Hotel  te Genk

 

 

Restaurant Rauw te Beringen
Restaurant Rauw te Beringen

 

3e prijs: BBQ diner voor 2 personen in het restaurant Rauw te Beringen

 

 

 

ER ZIJN 3 MOGELIJKHEDEN OM TE WINNEN !!!

  1.  Like & share het bericht met het filmpje dat op de All-Port Facebookpagina staat (op Facebook.com/All-Port bvba) op je eigen tijdlijn
  2. De 500e like van de All-Port Facebookpagina (op Facebook.com/All-Port bvba) wint zeker 1 van deze 3 prijzen
  3.  Kom langs in onze toonzaal en check in op de All-Port Facebookpagina (op Facebook.com/All-Port bvba)

Voor het Wedstrijdregelement & Deelnemingsvoorwaarden van onze wedstrijden en acties zie hieronder:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wedstrijdreglement All-Port bvba

                                                                    Versie 05 oktober 2019

Het algemeen wedstrijdreglement van All-Port bvba, Lochtemanweg 34 te Beringen, met ondernemingsnummer BE 0474 886 759, is geldig voor al onze acties en wedstrijden. 

Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is of extra wedstrijdregels worden gecommuniceerd, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement of de extra wedstrijdregels. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden en acties die All-Port bvba organiseert via haar website en andere onlinekanalen (zoals Youtube, Facebook, Instagram, …) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedere particuliere persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is en in België woont, deelnemen aan een wedstrijd van All-Port bvba, met uitzondering van haar medewerkers en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Ook uitgesloten zijn alle venootschappen, onlineverkopers op internet (zoals op sociale media, …), fakeprofielen, personen of groeperingen met extreme overtuigingen (zoals politieke, haatverspreidende, racistische, gewelddadige,…) op internet, sociale media en andere kanalen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bvb betalend vast nummer, SMS, MMS …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan All-Port bvba voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door All-Port bvba. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van All-Port bvba, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

 2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door All-Port bvba in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer All-Port bvba de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

·       te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van All-Port bvba en andere online kanalen (zoals facebook, youtube, …);

·       te publiceren via andere kanalen (zoals per post, in de bedrijfsruimten, reclameadvertenties, …)

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart All-Port bvba tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

All-Port bvba is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

3.3. In het geval de wedstrijd de deelname betreft aan een (e-)wedstrijd, zoals deelname aan een elektronisch spel, wordt de winnaar bepaald door de wedstrijdregels welke vooraf door All-Port worden opgelegd, en de spelregels eigen aan het soort (e-)wedstrijd.

Door deel te nemen aan een (e-)wedstrijd, verleent de deelnemer All-Port bvba de toestemming om beelden van de (e-)wedstrijd, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en voor een periode van 10 jaar, wereldwijd:

·        te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van All-Port bvba online kanalen (zoals facebook, youtube, …);

·        te publiceren via andere kanalen (zoals per post, in de bedrijfsruimten, reclameadvertenties, …)

4. Prijzen

4.1. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een derde. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. All-Port bvba kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de (“naakte”) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat All-Port bvba bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7 Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. 

Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door All-Port bvba bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis. 

5. Aansprakelijkheid van All-Port bvba

5.1. All-Port bvba is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. All-Port bvba is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 All-Port bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is All-Port bvba niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt.

Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan All-Port bvba niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan All-Port bvba de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan
All-Port bvba de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens All-Port bvba.

5.5. Indien All-Port bvba genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan All-Port bvba hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. All-Port bvba is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. All-Port bvba kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.7. All-Port bvba is niet aansprakelijk voor organisatorische of technische problemen bij (e-)wedstrijden. Bij technische storingen, onderbrekingen en/of andere problemen heeft All-Port bvba het recht te beslissen om (e-wedstrijden) te laten herspelen, dan wel een winnaar aan te duiden. Deelnemers kunnen zich niet verzetten tegen deze beslissing. 

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van All-Port bvba in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat All-Port bvba in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door All-Port bvba in een bestand opgenomen.

Het beleid van All-Port bvba met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van All-Port bvba, met name www.allport.be/nl/privacy-cookie-policy/

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals Youtube, facebook, …), alsook
de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, alsook in de
geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage
over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. All-Port bvba houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt All-Port bvba zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van All-Port bvba uit te sluiten.

All-Port bvba behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door All-Port bvba geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van All-Port bvba te worden gelezen als verwijzend naar zowel All-Port bvba als de mede-organisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van All-Port bvba aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die All-Port bvba in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan All-Port bvba dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van All-Port bvba en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

 

VEEL GELUK AAN IEDEREEN !!!!

 

 


Configureer je poort tot in de puntjes

In enkele kliks ontwerp je een beeld van je toekomstige poort. 

Dit kan met een foto van je eigen gevel of met een voorbeeldgevel van dit programma !

Bepaal je voorkeuren doorheen de configuratie, zo zie je snel het resultaat van je creativiteit !


Start poortconfigurator